Agriborealis on kolmentoista keskisuomalaisen ympäristöalan asiantuntijan muodostama osuuskunta, joka toteuttaa vankalla ammattitaidolla kaikki tarvitsemasi pohjoiseen havumetsävyöhykkeen luontoon ja sen maatalousympäristöihin liittyvät selvitys- ja suunnittelupalvelut.

Agriborealis osk tarjoaa mm. seuraavat palvelut:

Maatalouden ympäristöasiat ja –neuvonta:

 • Neuvo 2020 –neuvonnan ympäristöasiat: maatalouden vesiensuojelu, kosteikko- ja suojavyöhykeneuvonta, perinnebiotoopit, luonto- ja maisemakohteet, reunavyöhykkeet, metsäsaarekkeet, luonnonlaitumet ks. http://agriborealis.fi/neuvo-2020/
 • perinnebiotooppien ja maatalousluonnon monimuotoisuus- ja maisemakohteiden hoitosuunnitelmat ja ei-tuotannollisten inventointien suunnitelmat (ympäristösopimukset ent. erityisympäristötuet)

Selvitykset kaavoituksen, rakentamisen, turvetuotannon, tuulivoiman ja muun maankäytön tarpeisiin:

 • luonto- ja maisemaselvitykset
 • liito-oravaselvitykset (sis. lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittelyn)
 • luontotyyppi-inventoinnit, uhanalaiset luontotyypit, metsätyypit, lehtotyypit, suotyypit, perinnebiotoopit
 • metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt
 • luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit
 • vesilain 2 luvun 11§:n luontotyypit
 • Natura 2000 –luontotyypit ja Natura-vaikutusten arvioinnin tarveharkinta
 • viherverkkoselvitykset
 • maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat luontokohteet
 • luontokohteiden kaavamerkinnät ja -määräykset: asemakaavat, ranta-asemakaavat, yleiskaavat, osa-yleiskaavat, maakuntakaavat

Lajistokartoitukset ja -inventoinnit, seuranta- ja suojelutyö:

 • putkilokasvikartoitukset
 • linnustoselvitykset
 • liito-oravaselvitykset
 • kääpäkartoitukset
 • sammalkartoitukset
 • hyönteistutkimukset
 • kotilotutkimukset
 • direktiivilajit, erityisesti suojeltavat lajit, Suomen vastuulajit, rauhoitetut lajit, uhanalaiset ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät lajit, indikaattorilajit
 • haitalliset vieraslajit
 • lajiston seuranta-, suojelu- ja hoitohankkeet

Koulutus ja kehittäminen:

 • opetus, koulutus ja luennot
 • ympäristökasvatus
 • kurssit ja tapahtumat
 • EU-hankkeiden hallinnointi ja hankeyhteistyö
 • suunnittelu ja kehittäminen