timo200
Vankka työkokemus ja asiantuntemus kertynyt uhanalaisten luontotyyppien sekä lajien seuranta-, suojelu- ja hoitotöistä ympäristöhallinnossa.

Luontoselvitykset kaavoituksen, rakentamisen, turvetuotannon ja muun maankäytön tarpeisiin.

Erityisosaamisalueita putkilokasvit, sammalet ja liito-orava. Putkilokasvien ja sammalten inventoinneissa kartoitetaan kohteella esiintyvä lajisto ja selvitetään mahdolliset direktiivi- ja erityisesti suojeltavat lajit sekä muut uhanalaiset lajit. Liito-oravaselvitys sisältää myös lisääntymis- ja levähdysalueen määrittämisen.

Agriborealiksen perustajajäseniä.